Footshop s.r.o.

Pobřežní 667/78, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 24288128

provozovatel portálu https://about.footshop.com/kariera/

a správce osobních údajů

PROHLÁŠENÍ ZÁJEMCE

a

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Jako zájemce o pracovní nabídku tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním, užitím a uchováním mých osobních údajů, které jsem uvedl při reakci na nabídku na výše uvedených WWW stránkách za účelem vyhodnocení údajů a požadavků na zájemce o zaměstnání, které byly poskytnuty společnosti Footshop s.r.o., sídlem Pobřežní 667/78, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 24288128 (dále jen „správce“), a dále za účelem zpřístupnění poskytnutých údajů společnosti Sizerun s.r.o., sídlem Pobřežní 667/78, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 04487486 a společnosti UNIKUM Solutions s.r.o., sídlem Pobřežní 667/78, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 29031915. Za činnost v předchozí větě uvedených dalších zpracovatelů odpovídá správce tak, jako by osobní údaje zpracovával sám.

Dále souhlasím s použitím poskytnutých osobní údaje použity pro personální účely správce a uvedených společností, zejména za účelem zasílání nabídek zaměstnání, statistické analýzy získaných údajů, segmentace databáze, průzkumu trhu a pro všeobecnou komunikaci se zájemcem, a to po dobu, dokud zájemce svůj zájem o nabídku zaměstnání vůči správci neodvolá, nejdéle však po dobu 2 let ode dne udělení tohoto souhlasu, nebo aktualizace poskytnutých údajů.

Prohlašuji, že poskytnutí osobních a citlivých údajů je dobrovolné.

 

DOBROVOLNĚ SHROMAŽĎOVANÉ INFORMACE

Vaše osobní informace shromažďujeme přes výše uvedené WWW stránky, případně telefonicky a emailem nebo v rámci našich interakcí se zájemci o zaměstnání.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) můžeme shromažďovat následující typy osobních informací, které jste nám dobrovolně poskytli:

 • kontaktní informace (např. jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo);
 • údaje geografické polohy ve spojení s určitými funkcemi na našich WWW stránkách;
 • informace, které uvedete o přátelích nebo jiných osobách, které chcete, abychom kontaktovali;
 • historie zaměstnání a vzdělání;
 • jazykové schopnosti a jiné dovednosti související s prací;
 • číslo sociálního pojištění, národní identifikátor nebo jiné identifikační číslo vydávané státem;
 • datum narození;
 • pohlaví;
 • informace o bankovním účtu;
 • stav občanství a pracovního povolení;
 • informace týkající se postižení a zdravotního stavu;
 • výsledky testů na drogy, výpisy z trestního rejstříku a jiná ověření;
 • informace o finančních dávkách;
 • informace související s daňovými povinnostmi;
 • informace poskytované referenčními zdroji;
 • informace obsažené ve vašem resumé nebo CV, informace, které poskytnete ohledně vašich kariérních zájmů a jiné informace o vašich kvalifikacích pro zaměstnání;

 

AUTOMATICKY SHROMAŽĎOVANÉ INFORMACE

Návštěvou našich WWW stránek, shromažďujeme určité údaje automaticky, např. pomocí souborů cookies, webových majáků a logů webových serverů. Informace, které můžeme tímto způsobem shromažďovat, zahrnují IP adresu, jedinečný identifikátor zařízení, charakteristiku prohlížeče, charakteristiku zařízení, operační systém, předvolby jazyka, odkazující adresy URL, informace o úkonech provedených na našich WWW stránkách, data a časy návštěv našich WWW stránek a jiné statistiky používání.

Pokud návštěvník/zájemce nadále bude používat internetové rozhraní WWW stránek, souhlasí s používáním souborů cookies ze strany správce, jak je popsáno v předchozím odstavci. Soubory cookie může návštěvník/zájemce kdykoli zablokovat. K tomu může být aktivováno nastavení prohlížeče, které umožňuje odmítnout nastavení všech nebo některých souborů cookie. Pokud však návštěvník/zájemce použijete nastavení prohlížeče, které blokuje všechny soubory cookie (včetně nezbytných souborů cookies), nemusí získat přístup k celému internetovému rozhraní WWW stránek nebo jeho částem nebo být schopen používat všechny nebo některé funkce.

„Cookie“ je soubor, který webové stránky odesílají do návštěvníkova počítače nebo jiného zařízení připojeného k internetu a který jedinečně identifikuje prohlížeč návštěvníka nebo ukládá informace či nastavení v prohlížeči. „Webový maják“, také označovaný jako internetová značka, pixelová značka nebo čistý GIF, spojuje webové stránky s webovými servery a jejich soubory cookie a používá se k přenosu informací získaných prostřednictvím souborů cookie zpět k webovému serveru. Pomocí těchto automatických shromažďovacích metod můžeme získat „protokol odkazů a jiného obsahu, na které jste při procházení webových stránek klikli.

 

POUŽITÍ ZÍSKANÝCH INFORMACÍ

Výše uvedené informace používáme k provádění následujících aktivit:

 • rozesílání upozornění ohledně dostupných pozic a jiné komunikace;
 • informace o zvláštních událostech, akcích, programech, nabídkách;
 • provoz, vyhodnocování a zlepšování naše podnikání, provádění analýzy dat a jiných interních funkcí;
 • identifikace, prevence a ochrana proti podvodům a jiné nezákonné činnosti;
 • dodržování příslušných právních požadavků, oborových standardů, smluvních závazků a našich zásad;

Vámi poskytnuté informace používáme k tomu, abychom:

 • Vám poskytovali nabídky zaměstnání a práce;
 • Vám poskytovali další služby, jako je školení, kurzy, profesní poradenství a služby související se změnou povolání;
 • vyhodnocovali Vaši vhodnost jako zájemce o práci a Vaši kvalifikaci pro pracovní pozice;
 • prováděli analýzu dat, jako je vyhodnocování výkonnosti a schopností jednotlivců, hodnocení dovedností souvisejících s prací, identifikace kvalifikačních deficitů, apod.

 

POUČENÍ O PRÁVECH POSKYTOVATELE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako poskytovatel osobních údajů máte právo požadovat:

 1. poskytnutí přístupu k osobním údajům, které o Vás správce zpracovává;
 2. aktualizovali jakékoli své osobní údaje, které nejsou aktuální nebo správné;
 3. odstranění osobních údajů, které o Vás správce vede;
 4. omezit způsob zpracování jejich osobních údajů;
 5. zabránit zpracování jejich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 6. poskytnutí kopii osobních údajů, které o Vás správce vede;
 7. vznést odůvodněné námitky proti používání jejich osobních údajů správcem;

 

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo odvolat, a to písemným vyjádřením zaslaným na adresu správce nebo na e-mail: help@footshop.cz

 

Všechny výše uvedené požadavky správce posoudí a v přiměřené lhůtě na ně bude reagovat (vždy však nejpozději v zákonem předepsaných lhůtách).

Správce však upozorňuje, že určité osobní údaje mohou být za určitých okolností z výše uvedených požadavků vyloučeny. Pokud taková výjimka nastane, sdělí tuto skutečnost správce v odpovědi na doručený požadavek. Než bude správce na požadavky reagovat, může od žadatele požadovat, aby mu poskytl informace nezbytné k ověření jeho totožnosti.

Správce klade velkou pozornost na ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím, zveřejněním, pozměňováním, neoprávněným přístupem, nedostupností a zničením a podniká veškerá přiměřená preventivní opatření k ochraně důvěrnosti osobních údajů, včetně vhodných organizačních a technických opatření. Organizační opatření zahrnují kontrolní mechanismy omezující fyzický přístup do administrativních prostor správce, školení zaměstnanců a uzamykání fyzických spisů v kartotékách. Technická opatření zahrnují používání šifrování, hesel pro přístup do systémů správce a používání antivirového softwaru.

Při poskytování osobních údajů mohou být osobní údaje přenášeny prostřednictvím internetu. Ačkoli správce vynakládá maximální úsilí k tomu, aby osobní údaje, které jsou mu zájemcem poskytovány, ochránil, přenos informací prostřednictvím internetu není úplně bezpečný. Proto zájemce bere na vědomí a přijímá, že správce nemůže zaručit bezpečnost osobních údajů, které jsou přenášeny na internetové rozhraní WWW stránek, a že takový přenos probíhá na jeho nebezpečí. Jakmile správce osobní údaje obdrží, bude používat přísné postupy a bezpečnostní prvky, aby zabránil neoprávněnému přístup k těmto údajům.

Současně souhlasím se obchodními podmínkami společnosti Footshop s.r.o. a podmínkami užívání internetových stránek společnosti Footshop s.r.o., jejíž podrobné znění jsem si důkladně přečetl na internetové adrese https://www.footshop.cz/cs/content/1-obchodni-podminky